Logo Yme

Orgel muziek

Gespeeld op mijn mooie Hauptwerk orgel

Wilt u een mooie film of geluidsopname laten maken? Dat doe ik graag voor u. Vraag naar de mogelijkheden

Psalm 124 - Martin Mans

Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

Geplaatst op 09 juli 2019

Psalm 42 - Cor van Dijk

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Geplaatst op 18 juni 2019

Ruis, o Godsstroom der genade - Pinksteren - Martin Mans

Ruis, o Godsstroom der genade in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden, wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder, haast verwelkt door zonnebrand.

Geplaatst op 08 juni 2019

Psalm 47 - Hemelvaart - Cor van Dijk

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaân,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

Geplaatst op 04 juni 2019

Psalm 84 vers 1 - Jan Zwart

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O Heer' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,
Om 's Heeren voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Geplaatst op 23 april 2019

Psalm 3 vers 3 - Cor van Dijk

Ik lag en sliep gerust,
Van 's HEEREN trouw bewust,
Tot ik verfrist ontwaakte;
Want God was aan mijn zij';
Hij ondersteunde mij
In 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal, vol heldenmoed,
Daar mij Zijn hand behoedt,
Tienduizenden niet vrezen;
Schoon ik, van allen kant,
Geweldig aangerand
En fel geprangd moog' wezen.

Geplaatst op 15 december 2018

De lofzang van Simeon - Martin Mans

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Geplaatst op 18 december 2017

De lofzang van Maria - Pieter Heykoop

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

Geplaatst op 12 december 2017

Heerlijk klonk het lied der eng'len - Martin Mans

Heerlijk klonk het lied der eng'len,
In het veld van Efrata:
Ere zij God in de hoge,
Looft de Heer, halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Geplaatst op 08 december 2017

Psalm 84 - Martin Mans

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Geplaatst op 28 oktober 2017

Psalm 121 - Peter Wildeman

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Geplaatst op 14 oktober 2017

Psalm 25 - Pieter Heykoop

Zie op mij in gunst van boven;
Wees mij toch genadig, HEER;
Eenzaam ben ik en verschoven:
Ja, d' ellende drukt mij neer.
k Roep U aan in angst en smart;
Duizend zorgen, duizend doden
Kwellen mijn angstvallig hart;
Voer mij uit mijn angst en noden.

Geplaatst op 07 oktober 2017